پنل مدیریت و هدایت کسب و کار کارسا

از اصلی ترین فعالیت های آرشان، ردیابی پارامترهای موثر در یک کسب و کار و هدایت و مشاوره برای به ثمر نشستن اهداف مورد نظر می باشد. در این خصوص، یک نرم افزار هدایت و مدیریت کسب و کار توسط تیم آرشان طراحی شده است که به صورت وب و اپ موبایل در اختیار مدیران و سایر کارمندان مرتبط با آن فعالیت قرار می گیرد. این نرم افزار که به صورت اشتراک ماهیانه قابل استفاده است شامل زیرسیستم های زیر می باشد:
1- مدیریت سود و حسابرسی
2- مدیریت KPI
3-مدیریت ویژگیها و نظرات
4- مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
5- پشتیبانی مشتریان (Ticket Support)

این زیر سیستم ها، کلیه بخش های کسب و کار را مورد ارزیابی نموده و در به ثمر نشستن اهداف مورد نظرشان، به عنوان یک مشاور به مدیرعامل یاری می رساند.